Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Działania badawcze

Projekty badawcze zrealizowane przez Małopolski Instytut Kultury w ramach programu Małopolskie Obserwatorium Kultury


Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014


Celem projektu była syntetyczna analiza cyfrowych praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego jest kluczowym aspektem określania jednostkowej i zbiorowej identyfikacji. Jednocześnie rozwój cyfrowej infrastruktury kultury, digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz mediatyzacja komunikacji społecznej to słabo rozpoznany obszar zmian kulturowych wpływających na uczestnictwo w kulturze oraz społecznie przeżywane i konstruowane formy tradycji, historii i pamięci. Na podstawie trzymodułowych badań społecznych został przygotowany raport podsumowujący dziesięcioletnie zmiany w tym zakresie, który zawiera również rekomendacje dotyczące polityk w zakresie programowania działań związanych z digitalizacją i upowszechnianiem zasobów dziedzictwa kulturowego.

 • Koordynacja projektu: Piotr Knaś, Weronika Stępniak
 • Zespół projektowy: Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik, Marta Juza, Piotr Knaś, Kinga Kołodziejska, Jadwiga Mazur, Weronika Stępniak
 • Realizacja badań terenowych: Patrycja Chlebus-Grudzień, Weronika Dominik, Filip Dudek, Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik, Marta Juza, Małgorzata Kliszczewska, Adrianna Kruk, Michał Kurcwald, Izabella Małnowicz, Agata Marciniak, Jadwiga Mazur, Monika Nadgłowska, Anna Niemierka-Lipparini, Monika Przybyło, Weronika Stępniak, Klaudia Wąsik, Iga Wątorek, Aleksandra Wielek

Raport końcowy Przemiany Praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014 >>
Raport cząstkowy Odbiór dziedzictwa kulturowego przez „profesjonalnych” odbiorców kultury i pasjonatów >>
Raport cząstkowy Praktyki odbioru dziedzictwa kulturowego >>
Raport cząstkowy Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w perspektywie ich twórców >>
Raport cząstkowy Procesy digitalizacji dziedzictwa. Prawodawstwo, typy repozytoriów i przykłady ich wykorzystania w latach 2004–2014 >>
Archiwum badawcze >>
Recenzja raportu końcowego: dr hab. Anna Nacher >>
Recenzja raportu końcowego: dr hab. Marian Niezgoda >>

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.
mkidn_01


Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny


Celem realizacji projektu opracowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa jest diagnoza i analiza funkcjonowania sieci bibliotek miejskich w przestrzeni fizycznej i społecznej Krakowa w kontekście potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców, realizacja konsultacji w głównymi grupami interesariuszy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju nowej instytucji kultury – Biblioteki Kraków, która została powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 • Koordynacja projektu: Weronika Stępniak
 • Zespół projektowy: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Weronika Stępniak, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska
 • Realizacja badań terenowych i analiz: Patrycja Caban, Damian Gałuszka, Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Karol Janas, Karol Kulawik Hexpr – Agencja Kreatywna, Karolina Jasińska, Karol Kaczorowski, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Alina Nowińska, Tomasz Piróg, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Aleksandra Wielek, Magdalena Zdrodowska
 • Redakcja publikacji: Jacek Gądecki, Piotr Knaś
 • Autorzy publikacji: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska, Wojciech Kowalik

Raport końcowy>>

Projekt zrealizowany we współpracy z Forum Przyszłości Dzielnic oraz Instytutem Rozwoju Miast

Badanie zrealizowane na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa


Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce


Projekt badawczy miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce (nowe zarządzanie publiczne, zmiany w systemie finansowania kultury, rozproszony, samorządowy system instytucjonalny zamiast jednolitego, centralnego, waga koncepcji usług publicznych w obszarze kultury).

 • Koordynacja projektu: Piotr Knaś
 • Zespół projektowy: Łukasz Dziuba, Lech Dulian, Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Weronika Stępniak
 • Realizacja badań terenowych: Łukasz Dziuba, Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko, Hanna Kostrzewska, Michał Skiba, Marta Zwolińska, Weronika Stępniak, Małgorzata Gądek, Magda Józefiak, Joanna Kocot, Dorota Prusinkiewicz, Aleksandra Wielek, Wojciech Kowalik, Łukasz Maźnica, Krzysztof Malczyk, Lech Dulian

Raport końcowy >>
Kwestionariusz internetowy online>>
Komentarze uczestników debaty eksperckiej>>

Projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury funkcjonującym w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.
mkidn_01


Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce


W ramach projektu badawczego powstał kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w trzech modułach: analiza wniosków składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Edukacja kulturalna”; wywiady z animatorami, zaangażowanymi w ich tworzenie; realizacja 6 studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w Polsce. Naszym celem było dostarczenie empirycznie ugruntowanych podstaw dla działań z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/ edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Prace merytoryczne poprowadził zespół projektowy pod kierunkiem prof. Janusza Muchy oraz prof. Marka Krajewskiego.

 • Koordynacja projektu: Weronika Stępniak
 • Opiekunowie merytoryczni projektu: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt
  Zespół projektowy: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt, prof. zw. dr hab. Janusz Mucha, dr Joanna Orlik, Piotr Knaś
 • Realizacja badań terenowych: Magdalena Adamska, Katarzyna Chajbos, Maciej Frąckowiak, Mirosława Kania, Marek Krajewski, Katarzyna Kukułka, Michał Kurcwald, Ariel Modrzyk, Łukasz Posłuszny, Waldemar Rapior, Ewelina Romuzga, Dominika Rudnik, Filip Schmidt, Weronika Stępniak, Arletta Szewczyk, Maja Szpot, Agnieszka Szymańska, Aleksandra Wielek, Marta Zawodna

Raport końcowy
Analiza wywiadów telefonicznych
Terenowe case studies
Internetowe badanie ankietowe
Internetowe badanie ankietowe – aneks

Projekt zrealizowany we współpracy Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zrzeszeniem Forum Kraków.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.
mkidn_01


Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.


Celem projektu była ocena i analiza kompetencji kadr kultury w zakresie programowania i wdrażania przedsięwzięć kulturalnych mających potencjał wpływu na rozwój kapitału społecznego. Badania terenowe zostały przeprowadzone w dziewięciu lokalnych centrach kultury mających status samorządowych instytucji kultury. Uczestniczące w projekcie badawczym instytucje dokonały w przeciągu kilku ostatnich lat znaczących inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych, co było znaczącym aspektem naszej analizy.

 • Koordynacja projektu: Piotr Knaś
 • Zespół projektowy: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz, Piotr Knaś
 • Realizacja badań terenowych: Maciej Lipiański, Dawid Sobolak, Dawid Furgał, Anna Stachurka, Małgorzata Gądek, Mieszko Hajkowski, Joanna Kocot, Monika Chorobik, Magda Józefiak, Dawid Hoinkis, Dorota Prusinkiewicz, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Jan Strycharz, Krzysztof Malczyk
 • Konsultacje: prof. dr hab. Jerzy Hausner

Raport badawczy Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna >>
Recenzje raportu >>
Podręcznik Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi >>

Współpraca:
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Związek Miast Polskich

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.
mkidn_01


Kultura miejska – węzły i przepływy


Celem badań będzie uchwycenie nieformalnych oraz częściowo sformalizowanych praktyk uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze miejskiej, przede wszystkim kultury alternatywnej, manifestujących się w przestrzeni miasta – na przykładzie Krakowa. Uczestnictwo w kulturze będzie tu ujęte w kontekście komunikacji społecznej i procesów mediatyzacji, czyli tych działań, które podejmują sieci „znajomych”, kreując węzły i przepływy informacji i aktywności w ramach kultury miejskiej. Celem będzie uchwycenie punktów węzłowych (lokalizacji o szczególnej koncentracji aktywności kulturalnej), jak i przepływów między nimi. Efektem badań będzie interaktywna mapa węzłów i przepływów, internetowa publikacja podsumowująca badania, zestaw rekomendacji dla tworzenia miejskich polityk kultury.

 • Koordynacja projektu: Piotr Knaś
 • Zespół projektowy: dr Anna Nacher, dr Magdalena Zdrodowska, Weronika Chodacz, Robert Kania, Samuel Nowak, Mieszko Hajkowski, Maciej Dopierała, Karol Kaczorowski, Wojciech K iwacz, Ewelina Twardoch, Weronika Chodacz, Magdalena C ielecka, Paulina Haratyk, Michał Gulik, Kamil Ł uczaj, Joanna Chludzińska, Elżbieta Brodzik, Janina Fudalej, Andrzej Z namirowski, Zofia Szulc, Jadwiga Okular, Marek Zmarz, Halina Piotrowska, Waldemar Piotrowski, Grażyna Batko, Teresa Michalik, Janusz Michalik, Lech Dulian, Marcin Wójcik, Mateusz Banasik, Alina Nowińska, Anna Łuszcz, Jadwiga Zając, Joanna Antosik, Zuzanna Biel
 • Autorzy publikacji: dr Anna Nacher, dr Magdalena Zdrodowska, Weronika Chodacz, Piotr Knaś

Raport badawczy Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji >>
Recenzje naukowe raportu >>
Rekomendacje w zakresie rozwoju polityk kultury w Krakowie >>

Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ oraz Wydziałem Humanistycznym AGH

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet: Obserwatorium kultury.
mkidn_01


Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze.


Projekt posłuży identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

 • Koordynacja projektu: Zofia Noworól
 • Pomysłodawcy projektu: Zofia Noworól, Wojciech Kowalik
 • Zespół projektowy: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamilla Noworól, Karol Kaczorowski, Kamil Łuczaj, Natalia Policzkiewicz, Sebastian Szczepaniak
 • Autorzy publikacji: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, dr Kamilla Noworól, Zofia Noworól

Raport Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu >>

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Projekt badawczy realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.nck.pl).


Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury


Celem projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Chcemy uzyskać wiedzę na temat zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową.

 • Koordynacja projektu: Piotr Knaś
 • Realizacja badań terenowych: Natalia Bardzik, Karolina Fidyk, Zuzanna Hołyst, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Łukasz Krzyżowski, Małgorzata Matlak, Anna Miodyńska, Zofia Noworól, Katarzyna Ptaśnik, Agnieszka Nowak, Paulina Świątek, Magdalena Serwan, Anna Wiśnicka
 • Konsultacja merytoryczna przy realizacji projektu badawczego: Profesor Janusz Mucha
 • Autorzy raportu: Łukasz Krzyżowski, Zofia Noworól, Wojciech Kowalik, Piotr Knaś

Metodologia badań i analizy >>
Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych >>
Recenzje naukowe raportu>>
Summary of the Report >>

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich.


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Obserwatorium Kultury 2010


Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z Gminy Babice


Projekt badawczo-diagnostyczny dotyczący sytuacji młodzieży gimnazjalnej w Gminie Babice w kontekście ich aspiracji i potrzeb kulturalnych. Jego rekomendacje mają służyć rozwojowi oferty gminy (samorząd, szkoły, dom kultury, muzeum, organizacje pozarządowe) dla gimnazjalistów.

 • Koordynacja projektu: Anna Miodyńska
 • Opracowanie merytoryczne badań i raportu: Piotr Knaś
 • Opracowanie załącznika nr 2 do raportu: Magdalena Zych
 • Przeprowadzenie badań: Karolina Fidyk, Piotr Idziak, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Grzegorz Pelczar, Sebastian Wacięga, Magdalena Zych
 • Tworzenie bazy danych: Patrycja Trzeszczyńska, Piotr Knaś

Raport wraz załącznikami >>

Projekt został zrealizowany na zamówienie Samorządu Gminy Babice w 2009 roku.

Odpowiedz na „» Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania Badania w kulturzeAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>