Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Seminarium wokół raportów badawczych “Lokalne centra kultury – działania a diagnozy” oraz “Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce”

28 grudnia 2016 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbędzie się seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa raporty badawcze: “Lokalne centra kultury – działania a diagnozy” oraz “Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce”.

15590166_1161164663969720_4004951356921301549_n

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych tematami zarządzania w kulturze oraz edukacji kulturowej. Poniżej znajduje się szczegółowy plan spotkania oraz informacja na temat obu wymienionych przedsięwzięć badawczych.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz elektroniczny >>

Ramowy plan spotkania

  • 10:00 Rejestracja uczestników
  • 10:30 Otwarcie seminarium
  • 10:45 “Obserwatorium kultury MKiDN a lokalne centra kultury” – podsumowanie dotychczasowych edycji zakończonego w roku 2016 programu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przybliżenie wyników przeglądu badań, które były realizowane w ramach programu “Obserwatorium kultury” i koncentrowały się na lokalnych centrach kultury [Dawid Sobolak, Wojciech Kowalik]
  • 11:15 “Działania a diagnozy – jak raporty badawcze wpływają na rozwój lokalnych centrów kultury” – przedstawienie wyników badań prowadzonych w latach 2015 – 2016 przez zespół Agencji Artystycznej GAP oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych [Łukasz Maźnica, Jan Strycharz]
  • 11:45 Współpraca instytucji kultury ze szkołami w świetle badań diagnostycznych prowadzonych przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Synapsy [Weronika Stępniak, Łukasz Maźnica]
  • 12:05 Przegląd modeli edukacji kulturowej w Małopolsce – prezentacja reportaży filmowych przygotowanych w ramach projektu “Synapsy” [Jagoda Komusińska]
  • 12:20 Dyskusja
  • 12:40 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Projekty badawcze

“Lokalne centra kultury – działania a diagnozy” to projekt stanowiący cząstkową ewaluację programu grantowego “Obserwatorium kultury” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół badawczy zaangażowany przez Agencję Artystyczną GAP oraz Fundację Warsztat Innowacji Społecznych dążył do odpowiedzi na pytania: (i) jakie są wnioski i rekomendacje wynikające z tych projektów badawczych, które dotyczyły lokalnych centrów kultury? (ii) czy owe rekomendacje przekładają się na działania lokalnych centrów kultury? (iii) jak przedstawiciele lokalnych centrów kultury podnoszą swoje kompetencje i jakie miejsce w tym procesie zajmują raporty badawcze?

“Diagnoza stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce” – wskazane badanie to element szerszego projektu “SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, który w latach 2016 – 2018 będzie realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Autorzy diagnozy w ramach prowadzonych badań dążyli do określenia: (i) kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak jest ona rozumiana?, (ii) jakie są obszary i metody prowadzenie edukacji kulturowej – tak te dominujące, jak i deficytowe?; (iii) kto jest uczestnikiem inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej oraz kto nim nie jest, choć można zakładać, że powinien być?; (iv) jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi aktorami aktywnymi na polu działań z zakresu edukacji kulturowej – czy występuje i jakie przyjmuje modele.

Projekt “Lokalne centra kultury: działania a diagnozy” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Obserwatorium kultury”

Projekt “SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce” został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura”

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy