Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Czy biblioteki miejskie w Krakowie czeka rewolucja?

Rada Miasta Krakowa przyjęła wczoraj, 18 lutego 2016 roku miejską strategię rozwoju życia literackiego i czytelnictwa. Jest ona podstawą do wieloletniego, zintegrowanego zarządzania programami i projektami związanymi z otrzymanym tytułem Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury UNESCO. Jest to zatem kluczowe narzędzie do rozwoju Krakowa jako miasta literatury, co świetnie współbrzmi z ustaleniami raportu Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju.

Strategia ta również przewiduje prowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących branży kreatywnej w dziedzinie literatury oraz kierunków jej rozwoju; prowadzenie badań partycypacji społecznej w wydarzeniach literackich wykorzystujących istniejące narzędzia i metodologie UNESCO, grupy robocze i komitety doradcze (think-tanki). Cieszyć może zatem idea pogłębionych badań i analiz tego obszaru kultury w mieście.

Dokument ten odsłania rąbek tajemnicy związany z planowaną reformą bibliotek miejskich w Krakowie:

Podjęcie szeregu działań wspierających proces modernizacji krakowskich bibliotek jako jedynej bezpłatnej, egalitarnej formy uczestnictwa w kulturze. Stworzenie strategicznej wizji rozwoju bibliotek Krakowa pod nazwą „Biblioteka Kraków”, tak, aby w coraz większym stopniu krakowskie biblioteki odpowiadały światowym trendom i ewoluującym potrzebom odbiorców, wynikającym ze zmian społecznych i demograficznych, spełniając rolę centrum lokalnej społeczności, tzw. „trzeciego miejsca” – przestrzeni edukacji, wymiany wiedzy i kompetencji, a także poszukiwania informacji. Działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i udziału w kulturze krakowian, zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych oraz gminach podkrakowskich. Zacieśnienie współpracy i docelowa integracja bibliotek miejskich w celu usprawnienia ich działania: skoordynowanego zarządzania, wspólnej digitalizacji zbiorów, oferty kulturalnej i promocji, a także zwiększenia ich możliwości w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne. (źródło: Program Kraków – Miasto Literatury UNESCO)

Miasto Kraków chce zatem doprowadzić do połączenia (integracji?) wszystkich bibliotek i stworzenia jednej Biblioteki Kraków. Warto zwrócić uwagę, że plan ten będzie realizowany etapowo, ma być połączony z reformą działalności, inwestycjami infrastrukturalnymi. Takie strategiczne podejście daje nadzieje, że dotychczas najbardziej niedoinwestowany obszar kultury w Krakowie, doczeka się istotnych i pozytywnych zmian. Więcej informacji znajduje się w cytowanym dokumencie.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy