Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Kultura w Małopolskim Planie Inwestycyjnym

Małopolski Plan Inwestycyjny to narzędzie służące uporządkowaniu kluczowych projektów inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji do 2023 roku. Jest to dokument planistyczny, umieszczone na liście projekty nie mają gwarancji realizacji.

Małopolski Plan Inwestycyjny obejmuje przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Samorząd Województwa oraz jednostki mu podległe. Należy jednak podkreślić, że nie zawiera on wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków budżetu województwa. Koncentruje się przede wszystkim na przedsięwzięciach o znaczeniu strategicznym dla regionu, natomiast nie obejmuje bieżących zadań realizowanych przez Województwo.

Przygotowanie Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 (MPI) wynika z potrzeby ujęcia w jednym dokumencie wieloletnich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Małopolskie. Szczególne znaczenie inwestycji podejmowanych przez samorząd regionalny dla rozwoju Małopolski, wynika z faktu, iż stanowią one nie tylko podstawowy czynnik rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, ale również sprzyjają powiększeniu kapitału społecznego regionu.

Podstawę opracowania MPI stanowią zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz programów strategicznych, będących najważniejszymi narzędziami zarządzania rozwojem regionu. Dokument ten łączy w sobie zatem cele i kierunki interwencji wynikające ze Strategii, z konkretnymi działaniami inwestycyjnymi, stając się tym samym głównym instrumentem koordynacji działalności inwestycyjnej Zarządu Województwa. Jednocześnie MPI będzie powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Małopolskiego, która stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Zapisy Planu będą uwzględniane przy opracowaniu projektów budżetu Województwa Małopolskiego w kolejnych latach.

Projekty w obszarze DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ _ PIECZA NAD AUTENTYZMEM I INTEGRALNOŚCIĄ ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW DREWNIANYCH
Zachowanie/przywrócenie dobrego stanu technicznego oraz walorów estetycznych kilkunastu zabytków architektury drewnianej położonych na Szlaku Architektury Drewnianej.

WALORYZACJA ZABYTKOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE DLA WZMOCNIENIA FUNKCJI MUZEALNYCH
Remont konserwatorski gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, budowa recepcji i odnowienie renesansowych ogrodów wraz z dostosowaniem całego kompleksu do nowych funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych i turystycznych.

REWALORYZACJA ZESPOŁU ZABYTKOWYCH BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH DAWNEGO LOTNISKA RAKOWICE-CZYŻYNY WRAZ Z ADAPTACJĄ NA POTRZEBY MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE
Remont zabytkowych budowli lotniskowych, stworzenie nowoczesnych ekspozycji, należyte zabezpieczenie zbiorów i ich digitalizacja oraz uporządkowanie i rewaloryzacja przestrzeni.

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA _ UTWORZENIE OŚRODKA DZIEDZICTWA KULTURY NIEMATERIALNEJ
Stworzenie pierwszej w Polsce placówki specjalizującej się w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

ZACHOWANIE, RESTAURACJA I PREZENTACJA AUTENTYZMU ZAMKU LIPOWIEC I ROZWÓJ NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W WYGIEŁZOWIE ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU
Poprawa stanu technicznego i powstrzymanie destrukcji substancji zabytkowej zamku Lipowiec oraz uatrakcyjnienie ekspozycji w skansenie poprzez odtworzenie zabytkowego spichlerza z Bobrka.

REMONT KONSERWATORSKI I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ KRAKOWSKIEJ FILHARMONII
Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zahamowanie procesów destrukcyjnych, wyeksponowanie walorów architektonicznych i estetycznych oraz poprawa efektywności funkcjonowania budynku Filharmonii Krakowskiej poprzez wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych.

REWALORYZACJA, KONSERWACJA I ROZSZERZENIE PUBLICZNYCH FUNKCJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE
Poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie cennych obiektów zabytkowych oraz stworzenie nowoczesnych przestrzeni dla funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych, konserwatorskich. Pracami inwestycyjnymi objęte zostaną 3 zabytkowe kamienice: Rynek 20 i 21 oraz Kapitulna 9.

REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM DLA ZACHOWANIA I PREZENTACJI UNIKATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PODHALA
Prace restauratorskie i modernizacyjne 9 obiektów Muzeum w Zakopanem na Podhalu i Spiszu, w tym Gmachu Głównego Muzeum w Zakopanem oraz modernizacja wnętrz obiektów.

ADAPTACJA ZESPOŁU ZABYTKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO DLA OPTYMALIZACJI POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO, EKONOMICZNEGO I PROMOCYJNEGO ETNOGRAFII MAŁOPOLSKIEJ
Stworzenie nowej, markowej wystawy stałej, wprowadzenie rozwojowych funkcji edukacyjnych oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego Muzeum.

STWORZENIE MIĘDZYMUZEALNEGO CENTRUM KONSERWACJI I MAGAZYNOWANIA MUZEALIÓW W NOWEJ HUCIE
Stworzenie pierwszych w Polsce, wspólnych dla różnych instytucji obiektów o charakterze magazynowym dla zbiorów muzealnych wraz z programem merytorycznym.

MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM SZTUKI MOŚCICE
Dostosowanie pomieszczeń i systemów do obowiązujących wymogów technicznych i parametrów dla nowoczesnych centrów kultury, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Sali widowiskowej podczas prezentacji muzycznych, teatralnych, kina, konferencji i innych.

REWALORYZACJA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW: DOM GOTYCKI I DOM SIERADZKIEGO W NOWYM SĄCZU NA CELE MUZEALNE
Adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej 59 na siedzibę Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu wraz z funkcją wystawienniczomagazynową oraz remont konserwatorski Domu Gotyckiego w Nowym Sączu.

KONSERWACJA I REMONT OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W NOWYM SĄCZU
Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Skansenu wymiana zniszczonych materiałów i elementów na nowe (identyczne), co poprawi stan infrastruktury kultury oraz podniesie atrakcyjność ekspozycji.

WZMOCNIENIE WARTOŚCI KULTUROWEJ OBSZARU PIENIN – POSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH MUZEUM PIENIŃSKIEGO W SZLACHTOWEJ
Przeprowadzenie prac zmierzających do pełnego wykorzystania budynku magazynowo-technicznego oraz terenu wokół budynku Muzeum.

ROZWÓJ FUNKCJI SKANSENOWSKICH OBRAZUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAWY
Ochrona i promocja dawnych zawodów rzemieślniczych i codziennych zajęć na terenach Orawy Górnej i Dolnej (m.in. poprzez zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat tradycyjnych przemysłów wiejskich, rozwój rzemiosła, zacieśnienie współpracy instytucji polskich i słowackich w dziedzinie badań naukowych oraz ochronę i zabezpieczenie wybranych obiektów zabytkowych i ich adaptacja na potrzeby ścieżek przemysłu i rzemiosł i zajęć wiejskich).

SKANSENOVA _SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU
Zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz lepszą promocję oferty i szersze udostępnienie dla zwiedzających.

M-MSIT
Stworzenie nowoczesnej platformy cyfrowej, która ułatwi dostęp do informacji z dziedziny turystyki, zaplanowanie podróży, umożliwi pobranie materiałów informacyjnych o Małopolsce, a także ułatwi samodzielne zwiedzanie regionu.

E _ KULTURA _ MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA W HORYZONCIE 21. WIEKU
Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu oraz udostępnienie aktualnych dzieł udostępnianych przez twórców kultury, instytucje publiczne oraz zaangażowanych partnerów (projekt stanowi rozwinięcie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej).

BILET DO MAŁOPOLSKI
Stworzenie rozpoznawalnej, atrakcyjnej programowo, organizacyjnie, technologicznie i cenowo kompleksowej oferty obejmującej wartościową propozycje z zakresu kultury, poznawania natury, tworzenia relacji społecznych i korzystania z możliwości rekreacyjnych w regionie w formie nowoczesnej, interaktywnej platformy.

KARPACKA MAPA PRZYGODY 2.0 – WSPÓLNA PROMOCJA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ POLSKO – SŁOWACKIEGO POGRANICZA
Wspólna promocja atrakcyjności turystycznej ze szczególnym akcentem na walory przyrodnicze i kulturowe, prowadząca do skutecznego i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza (produkt: portal Karpacka Mapa Przygody)

BARWY POGRANICZA POLSKOSŁOWACKIEGO ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU
Stworzenie produktów interesującej oferty programowej wraz z szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi oraz pozyskanie nowych odbiorców tej oferty.

SPLENDOR MAŁOPOLSKI – ODCZYTYWANIE I PROMOWANIE TREŚCI KULTUROWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Kreowanie dużych, markowych przedsięwzięć kulturalnych poprzez stworzenie mechanizmu współpracy wykorzystującego i wzmacniającego potencjał organizacyjny.

WIRTUALNA MAŁOPOLSKA
Rozbudowa systemu informatycznego Wirtualne Muzea Małopolski w warstwie publikacyjnej i archiwizacyjnej, infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, dzięki czemu możliwa będzie digitalizacja kolejnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz rozwijanie części merytorycznej portalu poprzez tworzenie wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i aplikacji mobilnych (w tym augmented reality), dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom.

MOBILNA MAŁOPOLSKA
Prezentacja oferty turystycznej Małopolski z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi multimedialnych, w szczególności w oparciu o ofertę Małopolskich Szlaków Dziedzictwa, a przede wszystkim Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku św. Jana Pawła II, Szlaku Światowego Dziedzictwa UNESCO i Szlaku Orlich Gniazd (wykonanie aplikacji mobilnej, stworzenie planera umożliwiającego turyście szczegółowe zaplanowanie podróży do regionu z wykorzystaniem interaktywnych, nowoczesnych, ogólnodostępnych map i gps-ów oraz zastosowanie technologii beacon (ok. 200 obiektów).

MAŁOPOLSKA PASUJE DO CIEBIE – MAŁOPOLSKI INTELIGENTNY SYSTEM SPECJALIZACJI (MISS)
Wsparcie małopolskiej branży turystycznej w zakresie inwestycji w nowoczesne, elektroniczne kanały sprzedaży usług i produktów turystycznych, w tym pakietów turystycznych przygotowanych, w szczególności, w oparciu o zasoby Małopolskich Szlaków Dziedzictwa, oraz w ekspansji na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem rynków nowych o wysokim potencjale turystycznym.

MADE IN MALOPOLSKA
Wzrost rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej budowanej w oparciu o potencjał marek przedsiębiorstw działających w regionie poprzez efektywną współpracę władz K regionu z kluczowymi i innowacyjnymi firmami z Małopolski.

MAŁOPOLSKI BUSINESS SMAK
Wsparcie rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorców z branży spożywczej oraz kreowanie Małopolski jako lidera przedsiębiorczości w partnerstwie z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

Listę podanych wyżej projektów można porównać z listą zawartą w propozycji kontraktu terytorialnego 2014-2020 (ostatecznie obszar kultury nie znalazł się w przyjętym dokumencie), jak i z listą projektów przedstawionych w dokumencie Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą jednorodność tych projektów. Właściwie można wyróżnić trzy typy interwencji:

  • rewaloryzacja, konserwacja, modernizacja zasobów instytucji kultury Województwa Małopolskiego;
  • podejmowanie przedsięwzięć promocyjnych (imprez) z wykorzystaniem zasobów kultury i dziedzictwa;
  • tworzenie i rozwijanie platform, systemów informatycznych, portali internetowych.

Przewiduje się powstanie dwóch nowych placówek kultury (mogą one wejść w skład już istniejących instytucji kultury), czyli ośrodka dziedzictwa niematerialnego w Nowym Sączu i centrum konserwacji oraz przechowywania zbiorów muzealnych w Krakowie.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy