Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Miasto Kraków zamawia badanie Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków dokonało rozstrzygnięcia przetargu na realizację badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Badanie wykona firma Agrotec Polska z Warszawy, a będzie ono kosztowało 259 tys. złotych.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu celem realizacji badań jest:

 • Charakterystyka sektora kultury w obszarach, na które ma/ może mieć wpływ samorząd miejski w Krakowie.
 • Ranking markowych produktów z obszaru kultury w Krakowie (na bazie oceny rozpoznawalności produktów); w tym wskazanie niewykorzystanych potencjałów Krakowa – marki, które miasto powinno wypromować
 • Ocena potrzeb/popytu na usługi w sferze kultury
 • Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb oraz poziomu satysfakcji odbiorców/ uczestników kultury, w tym zarówno w kontekście oferty Krakowa (bez podziału na podmioty świadczące usługi w zakresie kultury), jak i oceny poziomu satysfakcji odbiorców oferty miejskich instytucji kultury w Krakowie (z uwzględnieniem różnych typów instytucji oraz rodzajów oferty (oferta kulturalna, oferta z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, w tym świadczona przez instytucje artystyczne, nie tylko specjalizujące się w upowszechnianiu kultury)
 • Ocena kondycji miejskich instytucji kultury (w tym: finanse, infrastruktura, potencjał a działalność merytoryczna)
 • Inwentaryzacja oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury (w tym we współpracy z innymi podmiotami – np. organizacjami pozarządowymi, bądź sektorem prywatnym)
 • Ocena poziomu satysfakcji uczestników oferty edukacyjnej miejskich instytucji kultury. Analiza profilu odbiorców oferty edukacyjnej.
 • Rozpoznanie trendów zmian zachodzących w kulturze w Polsce i Europie oraz pozycji Krakowa na tym tle.
 • Określenie katalogu dobrych praktyk z zakresu zarządzania kulturą w dużych miastach (kontekst polski)

Końcowy raport ma zostać przedstawiony najpóźniej 7 grudnia 2015 roku. Warto zwrócić uwagę, że Miasto Warszawa, które podobnie jak Kraków pracuje nad miejską strategią rozwoju kultury, przyjęło odmienną strategię ekspercką. Nawiązano współpracę z dwoma zespołami badawczymi Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka. Zespół prof. Hausnera ma opracować program „Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar instytucje kultury”, a zespół Bendyka program „Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców”. Zatem połączono w jednym zamówieniu prace diagnostyczne z formułowaniem programów działania.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

 • Piotr Knaś pisze:

  Dodatkowo warto zwrócić uwagę że sejmik mazowiecki dnia 08 września 2015 r. zagłosował w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020
  http://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,2952,8415.html

 • Piotr Knaś pisze:

  Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście – Raport
  https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/114339/karta

  „Oferta usług kultury, takich jak kina, teatry, koncerty i wystawy jest najwyżej ocenianym
  aspektem życia w Krakowie spośród wszystkich badanych obszarów. Pozytywnie postrzega go aż 76%
  mieszkańców. Najwyższe oceny przyznało mu prawie 41% badanych. Niskie oceny pojawiły się bardzo
  rzadko – łącznie wskazało je 7% ankietowanych mieszkańców.”

  „W postulatach dotyczących kierunków rozwoju Krakowa wśród ogółu badanych przebijają się
  tradycyjne wyobrażenia na temat Krakowa jako miasta kultury i sztuki stanowiącego atrakcję turystyczną.
  Z kolei silna pozycja Krakowa w zakresie oferty uczelni wyższych skłania mieszkańców do
  zaliczenia rozwoju nauki jako jednego z priorytetowych kierunków rozwoju.”

 • Piotr Knaś pisze:

  Koncepcja Krakowa jako miasta festiwalowego wyczerpuje się – twierdzą warszawscy analitycy, którzy przez ostatnie pół roku badali stan krakowskiej kultury. – Trzeba więcej myśleć o ofercie kulturalnej przeznaczonej dla mieszkańców miasta niż dla turystów – dodają.

  http://m.krakow.wyborcza.pl/krakow/1,106511,19604856.html