Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. 22-24 września 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Kultury Regionów w Nowym Sączu. Konferencja odbędzie się w dniach 22 -24 września 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Rejestracja internetowa na to wydarzenie już trwa.

Województwo Małopolskie inicjuje Kongres Kultury Regionów jako forum wymiany idei i pomysłów, służące również upowszechnianiu wiedzy o kulturze regionów i jej nobilitacji jako dziedziny, która kształtuje człowieka i przesądza o tym, jak radzi on sobie we współczesności.

Podczas pierwszego Kongresu Kultury Regionów pragniemy nobilitować niematerialne dziedzictwo kulturowe jako „czynnik zbliżenia, wymiany i wzajemnego zrozumienia między ludźmi”. Naszą inspiracją do podjęcia tego tematu już na pierwszym kongresie jest ratyfikowana w 2011 przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W konwencji tej podkreśla się „znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako źródła różnorodności kulturowej i gwarancji zrównoważonego rozwoju” i dostrzega się fakt, że „wspólnoty, ludy autochtoniczne […] i grupy odgrywające znaczącą rolę w tworzeniu, ochronie, utrzymywaniu oraz odtwarzaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyczyniają się tym samym do wzbogacenia różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”. Kongres Kultury Regionów zaprasza do debaty ludzi zajmujących się dziedzictwem jako:

  • TOŻSAMOŚCIĄ (psychologiczne i socjologiczne rozumienie znaczenia dziedzictwa dla rozwoju człowieka, jego poczucia przynależności, godności, otwartości, tolerancji i kreatywności)
  • PRZEDMIOTEM OCHRONY (dokumentacja, odtwarzanie, edukacja i upowszechnianie)
  • POTENCJAŁEM (aspekt promocyjny, fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego)
  • PRZEDMIOTEM REINTERPRETACJI (twórcy i stowarzyszenia twórcze, zespoły regionalne, rzemieślnicy itp.)

Mamy nadzieję, że ze spotkania i wymiany myśli pomiędzy teoretykami i praktykami z różnych dziedzin wyniknie wzajemne „oswojenie”, uświadomienie rozmaitości funkcji, jakie można przypisać dziedzictwu kultury tradycyjnej we współczesnym świecie, a także szereg inspiracji, które będą przedmiotem kolejnych Kongresów Kultury Regionów.
(źródło: Kongres Kultury Regionów)

Spotkanie to jest kontynuacją zeszłorocznego programu spotkań zrealizowanych w ramach Forum dla Kultury Małopolska.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy