Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa. Obszar kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa w maju swoje prace zainaugurował zespół odpowiedzialny za „Obszar strategiczny E – Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z udziałem zaproszonych ekspertów i reprezentantów środowisk kultury w mieście. Za opracowanie tej części strategii odpowiedzialny jest dr hab. Łukasz Gaweł z Instytutu Kultury UJ. Warto zapoznać się tekstem Gawła dotyczącym rozwoju Krakowa w kontekście kultury, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego pt. Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa).

Efektem pierwszego spotkania jest propozycja celów operacyjnych oraz zadań do realizacji:

Cel Strategiczny: Pełne wykorzystanie potencjału kulturowego dla budowy nowoczesnej metropolii

I. Sprawny System Zarządzania Kulturą

 • Program wsparcia kultury nieinstytucjonalnej i niestandardowych form aktywności kulturalnej;
 • Stworzenie zintegrowanego systemu dostępu do kultury (wprowadzenie miejskiej karty kultury);
 • Budowa zintegrowanego systemu informacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych (na poziomie organizatorów i odbiorców);
 • Koordynacja działań społecznych rad eksperckich o zwiększonych kompetencjach;
 • Konkretyzacja misji poszczególnych instytucji (katalog zadań obligatoryjnych);
 • Stworzenie katalogu kluczowych imprez i produktów kulturowych.

II. Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

 • Wprowadzenie obligatoryjnych elementów regionalnej edukacji kulturalnej do programów szkolnych;
 • Stworzenie zintegrowanego systemu domów kultury;
 • Program wsparcia inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej realizowanych we współpracy różnych sektorów;
 • Program promocji czytelnictwa.

III. Różnorodna oferta kulturalna

 • Rozwój i promocja markowych produktów kulturowych;
 • Kreowanie i animowanie publicznych przestrzeni kulturowych (Nowa Huta, Podgórze, Zabłocie, Twierdza Kraków, Kampus UJ);
 • Wykreowanie cyklicznego święta kultury miasta;
 • Program ochrony i promocji dziedzictwa niematerialnego.

W pracę nad tym obszarem tematycznym obok społecznych ekspertów uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych zaangażowana jest również Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

 • Piotr Knaś pisze:

  Uwagi KDO ds. kultury:

  Relacja ze spotkania w sprawie aktualizacji strategii Krakowa w obszarze
  kultury. Przewodniczący Komisji przedstawił uwagi, które zostały zgłoszone:

  „Dodanie IV celu operacyjnego “Prężne i skuteczne środowisko artystyczne”:

  1. Skatalogowanie stowarzyszeń, związków i grup twórczych
  2. Wsparcie lokalowe, organizacyjne i finansowe dla stowarzyszeń i związków
  3. Program wsparcia trwałych ponadindywidualnych działań artystycznych
  4. Program wsparcia pojedynczych rodzimych twórców i wyławiania talentów”