Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Małopolskie priorytety rozwoju w obszarze kultury

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą prezentującą kluczowe działania i przedsięwzięcia w obszarze kultury zawarte w projektach programów strategicznych:

  • Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
  • Regionalna Strategia Innowacji
  • Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy


Programy strategiczne to dziewięć dokumentów opracowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, porządkujących i wyznaczających kluczowe priorytety rozwoju regionu, którym przyporządkowane są konkretne przedsięwzięcia i projekty, które będą realizowane w latach 2014-2020. Bardzo istotne jest to, że w dokumencie znajdują się nie tylko, przedsięwzięcia realizowane w ramach struktur samorządu regionalnego, ale również kluczowe projekty realizowane przez inne podmioty – począwszy od szczebla krajowego aż po lokalny. W zamierzeniu twórców dokumenty te będą operacyjnymi „systemami” do zarządzania priorytetowymi przedsięwzięciami. Dokumentom ma towarzyszyć infrastruktura informatyczna, zespoły koordynacyjne i zadaniowe, schemat zarządzania na poziomie regionalnym. Warto zwrócić uwagę, że każdy projekt ma swojego lidera lub operatora/koordynatora oraz wskazane źródła finansowania.

Dla przykładu MIK ma być zaangażowany jako centrum kompetencyjne (i jako realizator) w cztery projekty:

  • Małopolskie Dni Dziedzictwa kulturowego
  • Dom Kultury Plus
  • Heritage Network _ Międzyregionalne Forum Partnerstwa
  • Rozwój treści cyfrowych (Regionalna Pracownia Dygitalizacji)

Największym wyzwaniem dla Samorządu Województwa Małopolskiego jest obecnie stworzenie systemu koordynacji i zarządzania programami (obejmującymi dziesiątki zaangażowanych podmiotów, planowanych konsorcjów, partnerstw projektowych) oraz opracowanie i wdrożenie systemu finansowania tych działań. Obecnie trwają intensywne prace nad przyjęciem Kontraktu Terytorialnego (ustali on finansowanie projektów kluczowych dla rozwoju całego kraju realizowanych w regionie ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych) oraz Założeń do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (ustalą one kwestie priorytetów i alokacji w ramach regionalnego programu operacyjnego).

W prezentowanej tabeli, obok nazw przedsięwzięć, kwestii koordynacji, mechanizmów interwencji zawarta jest też informacja o tym, które przedsięwzięcia mogą trafić do Kontraktu Terytorialnego oraz jakie działania wpisują się w Nowe MRPO 2014-2020. Proszę pamiętać, że niniejszy materiał ma charakter poglądowy, a kształt tych dokumentów może ulec zmianom.

Małopolskie Programy Strategiczne _ obszar kultury from Małopolski Instytut Kultury

Dokument do ściągnięcia w formacie PDF

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy