Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje wstępnej listy przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego dla Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Można je zgłaszać do 30 sierpnia 2013 roku w oparciu o przygotowany formularz pocztą elektroniczną na adres programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl lub faksem na numer: (12)2990726.

Kontrakt terytorialny będzie jednym z najważniejszych instrumentów koordynacji w systemie realizacji polityki regionalnej państwa. Zgodnie z przyjętymi założeniami, przedmiotem kontraktu terytorialnego będą w szczególności uzgodnione wspólnie, pomiędzy stroną rządową i samorządową: cele rozwoju danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe wraz z określeniem mechanizmu ich wdrażania. Przez przedsięwzięcia priorytetowe rozumie się działania najważniejsze z punktu widzenia strony rządowej i samorządów województw, które mają istotne znaczenie dla danego terytorium oraz służą realizacji uzgodnionych celów polityki regionalnej. Przedsięwzięcia te są rozumiane jako pojedyncze projekty lub grupy projektów, w tym o zasięgu ponadregionalnym, wynikające z rządowych dokumentów strategicznych, strategii ponadregionalnych lub innych porozumień zawartych pomiędzy regionami. (źródło: Wstępna lista przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020)

Propozycje kontraktu dla województwa małopolskiego wypracowane w Urzędzie Marszałkowskim zawierają również szereg przedsięwzięć odnoszących się do sektora kultury. Warto pamiętać że nie są to przedsięwzięcia „znikąd”. Znajdują się one również w założeniach do nowego MRPO, w strategii rozwoju regionalnego, jak również w tzw. programach strategicznych – dokumentach, które na bardzo szczegółowym poziomie mają opisywać kluczowe przedsięwzięcia dla rozwoju regionu.

Nowy układ priorytetów, na lata 2014-2020 nie ma charakteru sektorowego, dlatego przedsięwzięcia odnoszące się do kultury znajdują się głównie w trzech miejscach tego dokumentu:

  • GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI
  • DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
  • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Można wskazać, że kultura będzie wspierana, o ile dane przedsięwzięcia strategiczne wspomagają rozwój gospodarki, zwiększają stopień wykorzystania dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrody/krajobrazu w turystyce i przemysłach czasu wolnego, wspomagają przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W przełożeniu na konkretne projekty oznacza to w głównej mierze duże, zintegrowane projekty rewitalizacyjne, działania z zakresu ochrony zabytków, rozwój infrastruktury i organizacji wsparcia biznesu (w tym ekonomi społecznej), rozwój infrastruktury kultury o kluczowym dla regionu znaczeniu oraz wsparcie systemu edukacji, w tym kulturalnej i artystycznej. Koszty wdrożenia przedsięwzięć tylko z priorytetu DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO zostały oszacowane na kwotę ponad dwóch miliardów złotych w przeciągu siedmiu lat.

Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia kulturalne, które znalazły się w tym dokumencie. Po więcej informacji (i po opisy wszystkich przedsięwzięć) zapraszamy do dokumentu.

IKAR – Inkubator Kreatywności Artystycznej w Regionie
Projekt służy zapewnieniu wsparcia młodych talentów w profesjonalnym rozwoju ich kariery i doskonaleniu umiejętności w dziedzinach sztuki związanych z muzyką, teatrem, tańcem oraz sztukami wizualnymi poprzez: (a) wypromowanie małopolskich młodych talentów, przełamując finansową barierę w ich dalszym, profesjonalnym rozwoju – doskonaleniu umiejętności oraz promocji (koncerty, wydanie autorskiego albumu, kursy mistrzowskie, spektakle, konkursy, współpraca ze światowej klasy artystami, wizyty studyjne, wystawy etc.); (b) wykorzystanie młodych kadr kultury oraz przedstawicieli branż otoczenia kultury jako działanie pośrednie służące profesjonalnej promocji wyłonionych talentów; (c) tworzenie klastrów organizacji i specjalistów stanowiących stymulator wymiany wiedzy i umiejętności. Z uwagi na przewidywane ograniczenia możliwości wspierania funduszami europejskimi tego typu projektów, oczekiwane jest uzgodnienie wsparcia środkami budżetu państwa. Liderem projektu będzie Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (konsorcjum)

Centrum Kreatywności i Dizajnu
Projekt przewiduje organizację regionalnego centrum wspierającego i promującego działalność w obszarze przemysłów kreatywnych i dizajnu, poprzez stworzenie infrastruktury oraz zaplecza eksperckiego, na bazie potencjału małopolskich uczelni. Poza obszarem dizajnu i wzornictwa przemysłowego, działalność ośrodka przyczyni się m.in. do poprawy funkcjonalności i estetyki w przestrzeni publicznej, a także integracji i promocji inicjatyw na rzecz innych sfer gospodarki kreatywnej (R&D, wydawnictwa, gry i oprogramowanie, media, reklama, architektura, moda, kultura czy wreszcie rękodzieło), przy uwzględnieniu kooperacji z innymi ośrodkami (przede wszystkim z Województwem Śląskiem w ramach Bipolarnego Centrum Wzornictwa i Dizajnu, zgodnie ze Strategią dla rozwoju Polski Południowej dla województw małopolskiego i śląskiego). Liderem projektu będzie Uniwersytet Ekonomiczny w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką Krakowską.

UZUPEŁNIENIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH KRAKOWA – BUDOWA CENTRUM MUZYKI
Inwestycja służy uzupełnieniu funkcji metropolitalnych miasta Krakowa, poprzez zapewnienie dostępu do usług wyższego rzędu w dziedzinie kultury. Projekt zakłada budowę kompleksu Centrum Muzyki – infrastruktury dla zespołów artystycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, stworzenie warunków do prezentacji kultury, jak również przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji zdegradowanego obszaru poprzemysłowego i powojskowego, poprzez urbanistyczną, architektoniczną i funkcjonalną zmianę otoczenia. Realizacja inwestycji tej rangi pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie szans rozwojowych w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta i całego regionu.

PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA: UNESCO I POMNIKI HISTORII
W regionie znajduje się najwięcej w Polsce (13 z 28 w kraju) zespołów obiektów chronionych jako światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO oraz 5 zespołów zabytków uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Dlatego też oczekiwane jest zabezpieczenie w ramach krajowego programu operacyjnego, środków na realizację w Małopolsce przedsięwzięć z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, prac zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach o znaczeniu ogólnopolskim i światowym (wraz z ich otoczeniem i zabytkowym wyposażeniem).

PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ ROZWOJU ZASOBÓW KULTURY
To przedsięwzięcie oprócz rewitalizacji zabytków przewiduje między innymi: budowę Forum Literatury (stworzenie Forum Literatury, na które składać się będą: muzeum literatury, biblioteka, mediateka, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, centrum badań nad językiem; instytut nowych mediów, pracownie typograficzne, centrum wystawiennicze) oraz stworzenie Ośrodka Interpretacji Kultur (budowa lub rozbudowa, modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu/ zespołu obiektów do funkcji kompleksu naukowo – konserwatorsko – archiwalno – magazynowego dla zbiorów wybranych instytucji kultury o profilu muzealnym).

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy