Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

Program będzie następcą obecnie realizowanego MRPO 2007-2013. Do zainwestowania będzie kolejna gigantyczna kwota, prawie 3 miliardy euro (powiększona o wkład krajowy). W urzędzie marszałkowskim trwają już zaawansowane prace związane z opracowaniem założeń i dokumentacji potrzebnej do przyjęcia i wdrożenia tego programu. Obecnie mieszkańcy Małopolski i potencjalni interesariusze programu (przyszli beneficjenci) mogą zgłaszać uwagi do wstępnych założeń tego programu. W dokumencie opisano przede wszystkim cele realizacji tego programu oraz podstawowe mechanizmy wdrożeniowe. W porównaniu z obecnym programem różnice są znaczące w aspekcie kwalifikowalnych projektów: priorytet będą miały przedsięwzięcia strategiczne o wymiarze ponadlokalnym, posiadające potencjał pozytywnego wpływu rozwojowego na region. Będą wspierane działania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, zwiększania efektywności energetycznej, innowacyjności, wzrostu spójności regionalnej.

Jak zawsze, program będzie się składał z tzw. osi wsparcia.
RPO_osie
Dla sektora kultury w dużym stopniu będzie to kontynuacja obecnie prowadzonych w ramach MRPO działań. Priorytetami będą:

  • digitalizacja i rozwój zasobów treści cyfrowych;
  • kompleksowe rewitalizacje wyszczególnionych obszarów (w aspekcie urbanistycznym, społecznym, gospodarczym);
  • ochrona dziedzictwa kulturowego i jego włącznie do obiegu gospodarczego;
  • rozwój turystyki kulturowej i miejskiej;
  • wsparcie ekonomii społecznej i aktywności społeczności lokalnych;
  • edukacja przez całe życie oraz inkluzja społeczna.

Warto zobaczyć, jakie projekty były zgłaszane do Banku Projektów Regionalnych, jako potencjalne przedsięwzięcia wpisujące się w ten program (w ramach opracowywania programów strategicznych). Dla ułatwienia publikujemy poniżej projekt regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z zaznaczonymi ustępami odnoszącymi się (potencjalnie) do sektora kultury.

Uwagi można zgłaszać do 15 września 2013 r za pomocą przygotowanego formularza:

  • pocztą elektroniczną na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl
  • listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
  • lub faksem na numer: 12 29 90 726.

W tytule należy podać „Konsultacje społeczne Wstępnego projektu RPO 2014-2020”.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy