Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje projektu programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów dziewięciu programów strategicznych (w tym programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego) będących podstawą dla prowadzenia polityk rozwoju w województwie małopolskim w latach 2013-2020. Uwagi i propozycje można zgłaszać do 10 maja 2013 roku.

Program Strategiczny Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego powstał na bazie założeń zidentyfikowanych dla procesu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, wśród których do kluczowych przesłanek zaliczono:

  • potrzebę uruchomienia systemu realizacji nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, tj. zapewnienie sytuacji, w której działania i zadania określone w tym dokumencie będą w sposób systematyczny wdrażane i monitorowane oraz poddawane okresowej ocenie;
  • potrzebę przejścia od planowania strategicznego do programowania operacyjnego, tj. zidentyfikowanie, uzgodnienie oraz przygotowanie do realizacji kluczowych przedsięwzięć regionalnych – w szczególności wstępnie typowanych do współfinansowania z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020;
  • potrzebę osadzenia programowania operacyjnego w planowaniu przestrzennym, tj. zintegrowane podejście dla osiągania ustalonych celów w wymiarze gospodarczym i społecznym oraz przestrzennym – poprzez osadzenie dyskusji na temat kluczowych przedsięwzięć regionalnych w bezpośrednim związku z równolegle prowadzoną zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

(źródło: Program Dziedzictwo i przemysły Czasu Wolnego)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy