Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Program Rozwoju Kultury w Warszawie. Był dokument, doszedł system wdrażania

Pisaliśmy już wcześniej o uchwaleniu przez Radę Miasta Warszawy Programu Rozwoju Kultury. W ciągu ostatniego miesiąca został również powołany ciekawy (obywatelski i partycypacyjny) system zarządzania i wdrażania tej strategii. Jako pierwsza powstała Społeczna Rada Kultury:

Po pierwsze, Rada ma konsultować politykę kulturalną Warszawy i włączać w to zainteresowane tym grupy i środowiska. Drugim ważnym zadaniem, a okazać się może nawet najważniejszym, jest pomoc przy wdrażaniu Programu Rozwoju Kultury, wskazywanie priorytetów, opiniowanie programów operacyjnych oraz monitorowanie PRK. (źródło: warszawa.ngo.pl)

Następnie został powołany Zespół Sterujący Programem Rozwoju Kultury:

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektów programów operacyjnych, które wypełnią ramy nakreślone w dokumencie Program Rozwoju Kultury. Miasto kultury i obywateli. Będzie też przedstawiać władzom miasta propozycje rozwiązań w strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. Może on również powoływać grupy robocze, złożone ze specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem. (źródło: warszawa.ngo.pl)

Skład zespołu można poznać z tego dokumentu. Prezydent Warszawy powołała również Pełnomocnika ds. Programu Rozwoju Kultury. Realizację Programu będzie koordynował Marcin Jasiński, naczelnik wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury.

Pełnomocnik ds. PRK koordynuje wdrażanie PRK i uczestniczy w opracowaniu programów operacyjnych. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania PRK. Pełnomocnik urzęduje w Biurze Kultury, które zapewnia mu warunki pracy. (źródło: um.warszawa.pl)

Marcin Jasiński tak opisuje środowisko osób zaangażowanych w współtworzenie strategii rozwoju kultury:

Są to ludzie obiektywni wobec samorządu, nastawieni na dialog, pełni entuzjazmu, z ogromnym i różnorodnym doświadczeniem. Ludzie, którzy od dawna zmieniają miasto, a rzeczy niemożliwe traktują jak wyzwania, podobnie zresztą jak spora część warszawskiego trzeciego sektora. Siła i wpływ organizacji pozarządowych na politykę kulturalną Warszawy będą wzrastały z każdym spotkaniem Zespołu i Rady. Ważne jest zatem, aby środowiska wspierały swoich przedstawicieli w działaniach, które będą korzystne dla odbiorców kultury – czyli mieszkańców Warszawy, nawet jeśli będą wbrew interesom poszczególnych grup czy organizacji. (źródło: wiadomosci.ngo.pl)

Punktem oparcia dla realizacji strategii, czyli wdrażania poszczególnych przedsięwzięć strategicznych będzie mapa warszawskiej kultury: obraz tego, co się w kulturze dzieje, jakie są zasoby, gdzie są największe deficyty. Warto dodać, że proces konsultacji nowej strategii rozwoju kultury rozpoczął również Samorząd Województwa Mazowieckiego. W tym obszarze podejmowane są działania mające na celu integrację dokumentu warszawskiego i regionalnego. Co ciekawe prace nad strategią koordynuje niezależny ekspert, a wsparcia udziela mu fundacja i urząd marszałkowski:

Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim do roku 2020 przygotowywana jest właśnie przez zespół pod kierownictwem Wojciecha Kłosowskiego. Prace koordynuje Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. (źródło: Platforma Kultury)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy