Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych

Jest już dostępny raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych.

W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki powstał nowy raport, w którym znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” w województwie małopolskim. Publikacja podzielona jest na dwie części dotyczące klasycznie rozumianego sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych. Raport powstał na podstawie szacunków własnych autorów, dokonywanych na podstawie źródeł danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), danych pochodzących z badań GUS oraz danych Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). (źródło: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki)

Raport do pobrania w formacie PDF>>

W 2011 r. w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w Małopolsce zarejestrowane były 21 853 podmioty przemysłów kreatywnych. Ich udział w ogóle podmiotów gospodarki narodowej w województwie wynosił 6,6%. Według szacunków autorów, liczba rzeczywiście działających podmiotów sektora kreatywnego była mniejsza i w 2011 r. wyniosła 17 713, co stanowiło 6,8% wszystkich działających podmiotów gospodarki narodowej w Małopolsce. […] W 2011 r. największymi branżami małopolskiego sektora kreatywnego, pod względem liczby działających podmiotów gospodarczych, były branże: reklamowa, wydawnicza i programistyczna. Wśród podmiotów przemysłów kreatywnych dominowały podmioty małe, których udział w 2011 r. wyniósł 96,9%. […] Liczba osób pracujących w podmiotach przemysłów kreatywnych na terenie Małopolski w 2011 r. wyniosła 52,4 tys. osób, natomiast liczba zatrudnionych 36,1 tys. osób. […] Średnia wartość przychodów podmiotów przemysłów kreatywnych w 2010 r. wyniosła 703,6 tys. zł, natomiast średnia wartość ich dochodu – 80,0 tys. zł. (źródło: Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych)

Analizy przestawione m.in. w tym raporcie powstają na podstawie danych o podmiotach gospodarki narodowej (danych dotyczących liczby podmiotów, zatrudnienia, dochodów, struktury właścicielskiej, dynamiki powstawania nowych lub likwidacji już istniejących, typologii oferowanych usług i produktów). Zatem należy pamiętać, że w grę wchodzą zarówno firmy prywatne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie jak i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą (co zostało w raporcie rozróżnione). Branże, które zostały zakwalifikowane do „przemysłów kultury” w tym raporcie, są następujące:

 • produkcja radiowa i muzyczna
 • produkcja filmowa i telewizyjna
 • sztuki wizualne
 • sztuki performatywne
 • moda i wzornictwo przemysłowe
 • architektura i projektowanie wnętrz
 • działalność wydawnicza
 • reklama i działalność pokrewna
 • programowanie
 • rękodzieło artystyczne
 • dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa
 • edukacja artystyczna

W takim ustawieniu pod uwagę brane są np. biblioteki publiczne, korporacje programistyczne, jednoosobowe firmy (np. graficy), zatem skala różnorodności podmiotów ogromna. Część tych podmiotów działa na rynku lokalnym, ale spora grupa np. na amerykańskim rynku gier. Część z nich ma charakter wysokospecjalistyczny, związany z nowymi technologiami, inne osadzone są w zupełnie tradycyjnych kontekstach. Bardzo istotne będzie powtarzanie tego typu badań w cyklu rocznym lub dwuletnim, aby znać dynamikę zmian zachodzących w tym sektorze. Warto również w podobny sposób stworzyć operat do analizy „przemysłów czasu wolnego” czyli branż związanych z rozrywką, rekreacją, turystyką, stylami życia, czasem wolnym (z pewnością w części branże te będą się przenikać).

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy