Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury Pro memoria

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „Pro memoria”. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe w kwocie 500 tys. zł.

W ramach konkursu przewiduje się celowe wspieranie zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Projekt zakłada jednocześnie podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków – których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową – dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych poprzez funkcjonalne ich zagospodarowanie. (źródło: BIP UMWM)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego – wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami – w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Więcej informacji (regulamin, dokumenty, formularze wniosku) można znaleźć na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Po inspiracje zapraszamy na stronę programu Warto pamiętać – realizowanego przez MIK w latach 2009 i 2010. Można tam znaleźć szereg informacji o edukacji patriotycznej, działaniach związanych z ochroną i animacją dziedzictwa kulturowego.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy