Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

W Krakowie powstała Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Komisja została powołana 19 stycznia 2012 roku. Jej regulamin wskazuje następujące zadania:
1. Opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów w zakresie działalności Komisji.
2. Określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności Komisji i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, w tym w zakresie:

 • Finansowania organizacji pozarządowych w systemie finansowania kultury w Krakowie.
 • Wdrażania uchwalonej w październiku 2010 r. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 w kontekście realizacji zapisów dotyczących organizacji pozarządowych.
 • Współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami kultury (w szczególności miejskimi).
 • Wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie infrastruktury – dyskusja nad systemowymi rozwiązaniami, a w dalszej perspektywie współpraca w tym zakresie z innymi powołanymi Komisjami.
 • Narzędzia wsparcia lokalnych kultur – oferta kulturalna dla zróżnicowanych grup społecznych mieszkańców Krakowa, projekty międzypokoleniowe.

3. Współpraca z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w zakresie opiniowania oraz proponowania dokumentów strategicznych,
4. Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, po jej powołaniu.

(na podstawie Regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury)

W skład komisji wchodzą organizacje pozarządowe, ich listę (oraz wybrany zarząd) można znaleźć tu.

Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do ich zadań należy m.in. definiowanie potrzeb lokalnych społeczności oraz zgłaszanie ich władzom miasta. Celem każdej komisji jest polepszenie działań kierowanych do mieszkańców poprzez właściwe określanie potrzeb społecznych w danej dziedzinie, np. rewitalizacji, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, środowiska, oraz sposobu ich zaspokajania. […] Charakter pracy komisji, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego powoduje, że mogą się one stać podstawowym partnerem w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do Miasta. (źródło: www.dialogspoleczny.krakow.pl)

Pierwsze merytoryczne spotkanie komisji odbyło się 2 kwietnia 2012 roku. Zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania. Zespół komisji może być rozszerzony o nowe organizacje, które złożą pisemny wniosek o włączenie do prac Komisji do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 14 maja 2012 roku o g. 18.30, w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy ul. Kanoniczej 7. Zapraszamy do udziału w pracach tego gremium.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

 • Piotr Knaś pisze:

  Powołuje się 5 – osobowy zespół do zbadania stanu realizacji Strategii Rozwoju Kultury 2010-
  2014 i przedstawienia na forum KDO wniosków i opinii na ten temat. Na podstawie referatu
  tego zespołu KDO sformułuje swoją opinię na temat stanu realizacji strategii od 1 stycznia
  2010 do dnia dzisiejszego i perspektyw jej realizacji do roku 2014 oraz przekaże ją do
  wiadomości władzom miejskim.
  2. Ustala się, że ten sam zespół po dokonaniu badania i przedstawieniu opinii, stanowił będzie
  trzon organizacyjno-merytoryczny dla wypracowania nowej Strategii Rozwoju Kultury 2015-
  2019. Ustala się, że Strategia Rozwoju Kultury 2015-2019 wypracowywana w ramach KDO
  będzie propozycją całkowicie niezależną, ale uwzględniającą możliwości wszystkich
  podmiotów tworzących kulturę w mieście, oraz potrzeby najszerszych grup obywateli,
  korzystających z oferty kulturalnej miasta.
  więcej: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/86486/karta

 • Piotr Knaś pisze:

  III spotkanie KDO ds. kultury relacja:
  http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=89982&wer=0&new=t&mode=shw

  Michał Zabłocki przedstawił wstępny projekt założeń powołania Biura Promocji
  Wydarzeń Artystycznych: Biuro działać ma na rzecz promocji wydarzeń artystycznych
  organizowanych przez NGO. Powinno być finansowane z budżetu miasta. Podstawą
  współpracy Biura z poszczególnymi NGO powinny być umowy dwustronne. Biuro
  dysponować ma nośnikami reklamowymi. Należy wyjaśnić jego stosunek do KBF i
  odpowiedzieć na pytanie, czy powinno być samodzielnym, odrębnym bytem, czy
  wyodrębnioną częścią KBF. Członkowie KDO zgodnie orzekli, że Biuro powinno
  obsługiwać wszystkie KDO, niezależnie od wielkości i rodzaju realizowanych zadań.