Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Kultura innowacji, kapitał społeczny, obywatele dla zmiany, kreatywna przedsiębiorczość

Cztery formuły – jak w tytule – mogą definiować zawartość Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Prace nad jej projektem dobiegły końca, na stronie MKiDN jest już umieszczona ostateczna wersja tego dokumentu (jak i diagnoza, w oparciu o którą przygotowano ten dokument oraz raport z konsultacji społecznych).

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego zbudowana jest w oparciu o następujące konstatacje:

Postawy i kompetencje budujące kapitał społeczny – za które w niniejszej strategii uznano przede wszystkim kooperatywność, komunikatywność i kreatywność – warunkują zdolność do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się dzisiaj rzeczywistości. Jak wynika z diagnozy, polskiemu społeczeństwu są one szczególnie potrzebne, w procesie przechodzenia od kapitału przetrwania i adaptacji do kapitału rozwojowego. (źródło: SRKS, str. 38)

Państwo powinno tworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, z poszanowaniem autonomii obywatelskiej i jej różnorodności w sferze działań i poglądów. Państwo powinno być partnerem dla obywateli, wspierać ich aktywność, nie może natomiast kierować tą aktywnością czy też wyręczać obywateli w ich działaniach. Partnerstwo powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu i budowaniu przejrzystych relacji na linii państwo–obywatel. Dlatego wyzwaniem dla polityki publicznej jest poprawa warunków służących zwiększaniu udziału obywateli w realizacji i kontroli działań administracji publicznej. (źródło: SRKS, str. 39)

Należy uznać także podstawową rolę mediów masowych w budowaniu poczucia wspólnoty i wspólnej tożsamości oraz mediów sieciowych w zapewnieniu zdemokratyzowanej, poziomej komunikacji, wspierającej budowanie zaufania. Sieciowe formy komunikowania tworzą wspólnoty wiedzy i doświadczeń oraz przestrzeń dla debaty publicznej angażującej szerokie grono obywateli i instytucji. Polityka publiczna powinna zmierzać do wzmacniania otwartości mediów i systemów komunikowania, umożliwiając tym samym współpracę miedzy rozmaitymi nadawcami oraz wymianę treści, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. (źródło: SRKS, str. 40)

Potencjał kulturowy i kreatywny nie jest przypisany do jakiejkolwiek sfery życia (np. sztuki, nauki czy technologii), ale raczej posiada zdolność wiązania ich ze sobą. Oznacza to, że twórczość staje się produktywna, o ile wspiera ją wysoki potencjał kreatywny, a więc przede wszystkim sieci stosunków społecznych. Im gęstsze (choć niekoniecznie mocne) są systemy relacji pomiędzy jednostkami i grupami, tym większe prawdopodobieństwo, że wygenerują one zjawiska nowe i wartościowe społecznie. Potrzebny jest zatem rozwój mechanizmów wsparcia i współpracy między różnymi podmiotami oraz osobami działającymi w sektorze kultury i kreatywności. (źródło: SRKS, str. 41)

Poniżej znajduje się tabela z opisami celów, priorytetów i kierunków działań SRKS (kliknij, aby powiększyć)

Niezwykle istotny jest załącznik nr 2 do strategii „Zastosowanie instrumentów wdrożeniowych w SRKS”. Są w nim wymienione wszystkie działania przewidziane do realizacji na etapie wdrożeniowym SRKS wraz z typami instrumentów, które zostaną zastosowane. Instrumenty te dzielą się na:

  • regulacyjne (legislacyjne, nadzorcze), związane ze stanowieniem prawa i jego wdrażaniem;
  • systemowe (monitoringowe, ewaluacyjne), związane z analizą „postępów” i barier;
  • koordynacyjne (programowe, informacyjno-edukacyjne, granty celowe, inwestycyjne, kapitałowe), związane z implementacją programów rozwojowych i programów grantowych;

Można jeszcze zaznaczyć że badacz Alejandro Portes wyróżnia cztery typy „negatywnego” kapitału społecznego, związanego ze zbyt silnymi więzami społecznymi: Są to:

  • zjawisko wykluczania polegające na tym, że do dóbr, usług, stanowisk czy innych przywilejów, które powinny być powszechnie lub na określonych zasadach dostępne, dopuszczani są tylko członkowie określonej sieci społecznej;
  • zjawisko ograniczania możliwości działania w obrębie grup społecznych (wywieranie zbyt silnej presji, zmuszanie swoich członków do zbyt dużych ofiar, przekraczających możliwości czy ograniczających własny rozwój);
  • ograniczanie indywidualnej swobody działania (dylemat wyboru między solidarnością wspólnoty a wolnością jednostki);
  • wywieranie przez grupę presji na zaniżenie ambicji i standardów społecznych.

(na podstawie: Tomasz Zarycki, KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI)

Ale to już będzie problem kolejnego okresu programowania rozwoju.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy