Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Program Obserwatorium Kultury. Nowy nabór

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do programu Obserwatorium Kultury (poprzednie dwie edycje naborów koordynowało Narodowe Centrum Kultury). Wnioski należy zgłaszać do 30 listopada (I termin naboru) oraz do 31 marca 2012 (II termin naboru), jednak ministerstwo zastrzega, że II termin może zostać odwołany w sytuacji wyczerpania środków finansowych. Do rozdysponowania jest około 2 mln złotych. Dokumentację programu można znaleźć tu.

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • uczelnie publiczne;
  • uczelnie niepubliczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wspierane będą badania naukowe w następujących obszarach:

  • projekty badawcze dotyczące kapitału społecznego, w tym: diagnozujące bariery dla rozwoju postaw sprzyjających kooperacji, komunikacji i kreatywności wśród uczestników procesu kształcenia w ramach edukacji formalnej; diagnozujące potrzeby i oczekiwania podmiotów działających w obszarze kultury, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, artystów, animatorów kultury, menedżerów kultury, w zakresie współpracy tych podmiotów na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury; weryfikujące istnienie zależności między korzystaniem ze zdigitalizowanych zasobów kultury lub materiałów edukacyjnych a rozwojem kapitału społecznego;
  • projekty badawcze poświęcone uczestnictwu w kulturze oraz praktykom kulturalnym;
  • projekty badawcze dotyczące osób działających w sferze kultury;
  • projekty badawcze dotyczące nowych zjawisk w kulturze,
  • publikacje, prezentacje i udostępnienia wyników badań z zakresu objętego priorytetem.
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy