Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

MIK poleca: Konferencja Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych

Polecamy Państwa uwadze konferencję pt. Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych. Odbędzie się ona w Warszawie 13 października 2011 roku. Organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.

Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki dwóch projektów badawczych zrealizowanych w ramach programu Obserwatorium Kultury:

  • Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych,
  • Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, badaniom poddano więc i opisano różnorodne sposoby na jakie Polacy rozumieją i praktykują kulturę. Chodziło też o to, aby przyjrzeć się, jak procesy transformacji ekonomicznej i politycznej ostatniego dwudziestolecia odbiły się i nadal rezonują w formach i treściach uczestnictwa w kulturze ludności zamieszkującej w wielkich miastach i na obszarach powszechnie identyfikowanych jako peryferyjne wobec centrum. Czy prawdą jest powszechnie stawiana teza o marginalizacji, zapóźnieniu i wykluczeniu części populacji polskiej z głównego nurtu przemian także w obrębie kultury symbolicznej? Szczególną uwagę poświęcono roli jaką dla praktyk kulturowych mają publiczne instytucje kultury ze swoją ofertą, a jaką media w tym zwłaszcza Internet. (…) Badania zrealizowano w 22 dużych miastach i 40 mniejszych miejscowościach i wsiach przeprowadzając w sumie kilkaset wywiadów z mieszkańcami, pracownikami instytucji kultury, lokalnymi liderami, urzędnikami „od kultury” i działaczami samorządowymi. W rezultacie otrzymaliśmy złożony obraz żywych praktyk kulturowych, w jakie zaangażowani są Polacy w centrum i na prowincji kraju, co pozwala także zobaczyć, jak funkcjonujące instytucje kultury zmagają się z nowymi wyznaniami. (źródło: obserwatoriumkultury.nck.pl)

Program konferencji Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy