Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Plany rozwoju instytucji kultury w programie „Dom Kultury Plus”

W ramach programu Dom Kultury Plus, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury, zakończył się cykl szkoleń, których celem było przygotowanie uczestniczących w programie domów kultury (50 instytucji z całej Polski) do samodzielnego tworzenia planów rozwoju. Model lokalnego centrum kultury, proponowany przez NCK i realizatora szkoleń – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – zakłada planowanie misji i celów instytucji w szerszym niż zespół pracowniczy gronie. Nazwano je Grupą Planowania Strategicznego (GPS). Tworzą ją przedstawiciele lokalnej społeczności, reprezentujący możliwie szerokie spektrum pod względem wieku, zawodu i zainteresowań. Gminny lub miejski ośrodek kultury tworzy plan rozwoju na podstawie zdiagnozowanych potrzeb środowiska, i to potrzeb rozumianych bardzo szeroko, nie tylko poprzez pryzmat uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. W szkoleniach wzięli udział nie tylko dyrektorzy i pracownicy ośrodków kultury, ale i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. To oni zainicjowali w swoich miejscowościach Grupy Planowania Strategicznego, których członkowie określili obszary działań i cele, jakie mają realizować domy kultury. Zadanie to wydaje się proste, lecz praktyka pokazuje, jak wiele trudności pojawiło się w trakcie jego realizacji. Jedną z nich jest mocno ugruntowany w świadomości społecznej wizerunek domu kultury jako producenta wydarzeń artystycznych. Pracownicy domów kultury swoją pracę taktują najczęściej zadaniowo: od imprezy do imprezy. Trudność sprawia im również ewaluacja podejmowanych działań – niezbędny moduł planu rozwoju. Jedynym oczywistym dla organizatora domu kultury (czyli lokalnej jednostki samorządu terytorialnego) wskaźnikiem jakości pracy tej instytucji jest frekwencja. Dlatego sami pracownicy domów kultury niechętnie sięgają po inne narzędzia ewaluacji swoich działań, jak choćby badania jakościowe czy superwizję koleżeńską. Mimo pewnych trudności plany (strategie rozwoju) zostały w terminie przesłane do koordynatora szkoleń i są to dokumenty bardzo rzetelnie opracowane.
W ramach programu „Dom Kultury Plus” , przy wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury, strategie rozwoju wypracowały następujące instytucje kultury z województw śląskiego i małopolskiego: Miejski Dom Kultury w Blachowni,Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Centrum Kultury w Żabnie.

Wyslij ten post emailem
Anna Miodyńska
Anna Miodyńska Kultura w rozwoju
48 (12) 422 18 84 w. 17

Geolog. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. W MIK i poza nim chętnie angażuje się w projekty społeczne. Koordynuje program „Kultura w Rozwoju" .

Formularz kontaktowy