Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze. Nowy projekt badawczy MIK-u

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów za ocenę merytoryczną ze wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projekt posłuży identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

Inspiracją do tegorocznych badań były między innymi wnioski z projektu „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”, zrealizowanego w ramach Programu Obserwatorium Kultury w 2010 r. Wśród nich autorzy raportu „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce” wskazywali m.in. na to, że polityki kultury w gminie nie są konstruowane zgodnie z zasadami partycypacji społecznej. Kluczowe decyzje związane z rozwojem sektora kultury podejmowane są przez nieformalne, lokalne „porozumienia kulturalne”, które co prawda są czasem twórcze i przynoszą rozwój, a często także petryfikują lokalną normę. Gminy nie stosują wielu narzędzi do ustanawiania polityk kultury we współpracy ze społecznością lokalną.

Badanie sposobów zarządzania w sektorze kultury ma istotne znaczenie dla kreowania polityki kulturalnej w gminach, warunkuje bowiem sposób funkcjonowania ważnych i szeroko obecnych aktorów, jakimi są czołowe instytucje kultury (domy kultury, biblioteki itp.) w lokalnym środowisku. Badanie oraz opublikowany na jego podstawie raport ma na celu pokazanie relacji między sposobem zarządzania i istniejącą ofertą instytucji kultury a profilami uczestnictwa w kulturze osób związanych z instytucją.

Koncepcja badania opiera się o założenie, że styl zarządzania w czołowej instytucji kultury w gminie ma też istotny wpływ na funkcjonowanie sektora kultury ogółem. Założenie to poparte jest tym, że organizacja pracy wewnątrz instytucji i współpracy z lokalnym środowiskiem determinowana jest przez takie wymiary jak: sposób traktowania współpracowników, sposoby podejmowania decyzji w kwestiach programowych i budżetowych, system wartości warunkujący postrzeganie pracowników instytucji jako twórczych i kompetentnych jednostek, bądź osób przeznaczonych do realizacji pewnych z góry, precyzyjnie określonych zadań.

Sposób zarządzania ma również istotny wpływ na to, w jaki sposób kształtowana jest oferta kulturalna: czy zarządzający dostrzegają/badają i chcą zaspokoić potrzeby członków społeczności lokalnej oraz na ile misja instytucji podlega wpływom społeczności, lokalnym politykom czy też prywatnej wizji kadry menadżerskiej instytucji. (źródło: wniosek o grant do NCK)

Koordynatorką projektu jest Zofia Noworól.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy