Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Metodologia projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z metodologią badań zrealizowanych w ramach tego projektu. Poniżej znajdują się informacje o wyborze próby badawczej, użytych narzędziach badawczych oraz głównych kategoriach analizy.

10 gmin w Małopolsce
Wyszukując gminy do badań, oparliśmy się na oficjalnym podziale regionu na podregiony: wydzielony Kraków, krakowski, tarnowski, nowosądecki i oświęcimski. Zdecydowaliśmy aby każdy z tych podregionów był reprezentowany oraz aby gminy wykazywały istotne (naszym zdaniem) z punktu widzenia funkcjonowania obszaru kultury fenomeny i podziały na:

 • gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie,
 • gminy funkcjonujące, opierając się na różnych typach gospodarki (przemysł, usługi, rolnictwo, turystyka ),
 • gminy o silnej tożsamości (narracji) regionalistycznej (specyfika Karpat) oraz na gminy bez takich znaczeń kultury,
 • gminy o jednorodnej strukturze etnicznej oraz na te zamieszkałe przez mniejszości etniczne,
 • gminy będące lokalnymi centrami, na te położone prowincjonalnie względem nich oraz na te funkcjonujące w ramach metropolii krakowskiej,
 • gminy o dużych i małych (w znaczeniu mniej spektakularnych) walorach natury.

Techniki badawcze
Aby opisać każdą gminę i zebrać materiał badawczy, zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania terenowe z użyciem trzech technik badań jakościowych:

 • obserwacji uczestniczącej,
 • zogniskowanych wywiadów grupowych,
 • wywiadów pogłębionych.

W wybranych pięciu gminach zostały przeprowadzone obserwacje uczestniczące, a we wszystkich gminach dwa zogniskowane wywiady grupowe (w każdym uczestniczyło od 4 do 8 osób ) oraz dwa wywiady pogłębione.

Analiza
Etap analizy został zrealizowany na podstawie czterech głównych pytań badawczych:

 • jak lokalnie definiuje się kulturę i uczestnictwo w kulturze,
 • jak skonturowane są sceny kultury,
 • jak buduje się i zarządza politykami kultury,
 • jak przeprowadza się ewaluację kultury w gminie.

Bibliografia

 • Angrosino, Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Babbie, Earl. 2003. Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dukaczewska-Nałęcz, Aleksandra. 1999. Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, [w:] Henryk Domański, Krystyna Lutyńska i Andrzej W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 149-160.
 • Glaser, Barney i Anselm, Strauss. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Gobo, Giampietro. 2008. Doing ethnography, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore: Sage.
 • Hammersley, Martyn i Paul, Atkinson. 2000. Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Konecki, Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: PWN.
 • Lutyński, Jan. 2000. Metody Badań Społecznych – wybrane zagadnienia, Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Naukowe.
 • Nikodemska-Wołowik, Anna M. 1999. Jakościowe badania marketingowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wyka, Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>