Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Obserwatorium Żywej Kultury. Kolejny krok?

Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Warszawski podpisały 29 kwietnia umowę o współpracy w ramach projektu Obserwatorium Żywej Kultury. Jest to kolejny krok w nabierającym tempa (powoli…) przedsięwzięciu powołania systemu informacji o kulturze oraz stworzenia regionalnej sieci obserwatoriów, które nie tylko będą „archiwami wiedzy”, ale także aktywnymi uczestnikami działań kulturalnych (źródło: Uniwersytet Warszawski).

Na mocy umowy, NCK współ­pra­co­wać bę­dzie z Za­kła­dem Metod Badań Kul­tu­ry In­sty­tu­tu Sto­so­wa­nych Nauk Spo­łecz­nych UW w ra­mach pro­jek­tu „Ob­ser­wa­to­rium Żywej Kul­tu­ry” w za­kre­sie two­rze­nia kom­plek­so­wej me­to­do­lo­gii i na­rzę­dzi po­zwa­la­ją­cych zmie­rzyć sze­ro­kie spec­trum zja­wisk do­ty­czą­cych kul­tu­ry.

(źródło: Narodowe Centrum Kultury)

W dniu 17 marca 2010 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyło się seminarium konsultacyjne na temat powołania sieci obserwatoriów kultury w Polsce. W MIK-u trwają prace nad rozwojem programu Małopolskie Obserwatorium Kultury i w tym kontekście rozwój projektu Obserwatorium Żywej Kultury, a szczególnie jego regionalnego modułu jest przez nas pilnie „obserwowany”. Wielu regionalnym instytucjom kultury w Polsce zależy na skoordynowaniu działań służących opisowi i diagnozie kultury (czy też sektora kultury).

Projekt OŻK posiada opis na Forum Edukacji Kulturalnej.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy