Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Podsumowanie Programu Warto pamiętać 2009

Realizacja Programu „Warto pamiętać” została zakończona. Chcielibyśmy poinformować Państwa o jego najważniejszych efektach. Program był inicjatywą Województwa Małopolskiego, a jego koordynacja została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Kultury.

Program „Warto pamiętać” składał się z dwóch głównych modułów realizacyjnych:

  • programu wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych przygotowanych dla upamiętnienia ważnych rocznic, realizowanych we współpracy z MIK (13 projektów),
  • promowania i upowszechniania wiedzy o Małopolskim Programie Obchodów Rocznic, który gromadził ważne inicjatywy rocznicowe w regionie (26 inicjatyw).

Założeniem „Warto pamiętać” było stworzenie zintegrowanego i kompleksowego programu wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych oraz projektów edukacji i animacji kulturalnej w ramach obchodów rocznicowych. Przy czym za priorytet uznano stworzenie nowego oblicza obchodów poprzez promowanie twórczych i ciekawych form upamiętnienia, które jednocześnie formułują spójny komunikat na zewnątrz. Trzy cele zostały uznane za najważniejsze:

  • budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrowanie mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne,
  • organizowanie wydarzeń, w których mieszkańcy Małopolski mogą aktywnie uczestniczyć.

W dużym stopniu cele te udało się osiągnąć dzięki ważnym projektom przygotowanym przez partnerów programu. Więcej o realizacji celów „Warto pamiętać” można znaleźć w raporcie ewaluacyjnym programu zamieszczonym poniżej.

Główne efekty Programu „Warto pamiętać” (realizacja 13 projektów we współpracy z MIK) to:

  • 84 080 uczestników wydarzeń i działań w ramach programu,
  • 60 produktów (konferencje, debaty, działania animacyjne, wystawy, strony internetowe, archiwa relacji świadków historii, konkursy, publikacje, happeningi i rekonstrukcje historyczne, warsztaty edukacyjne),
  • 4 kampanie medialnew Krakowie i w Małopolsce promujące Program „Warto pamiętać”,
  • 140 artykułów na stronie www.wartopamietac.info, ponad 8000 odbiorców strony.

Partnerzy programu, których poprosiliśmy o opinię na jego temat, zwrócili szczególną uwagę na realizację w ramach „Warto pamiętać” projektów o różnym zasięgu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, przez co udało się przygotować ciekawą propozycją dla Małopolan będącą jednocześnie innowacyjnym działaniem promującym region. Małopolska była dzięki temu programowi aktywną jednostką w przestrzeni działań upamiętniających ważne polskie rocznice XX wieku. Wielu naszych partnerów stwierdziło też, że warto program kontynuować, ponieważ jest on unikalną propozycją wsparcia projektów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych poświęconych historii. Program w opinii naszych partnerów może stać się platformą wspierania rozwoju nowoczesnego patriotyzmu – w jego wymiarze lokalnym, regionalnym i polskim.

Poniżej znajduje się pełny raport ewaluacyjny Programu „Warto pamiętać”.

Raport Ewaluacyjny Programu Warto Pamiętać

Załącznik 1 Produkty I Liczba Odbiorców Projektów
Załącznik 2 Jakościowa Ocena Projektów
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy